Personel Login

รางวัลและเกียรติประวัติ


ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับ
 • ถ้วยรางวัลชนะเลิศกองเชียร์ความคิดสร้างสรรค์จากการแข่งขัน “ กีฬาอนุบาล

สัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ” ครั้งที่  6 ชิงถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ พลอากาศเอกสิทธิเศวตศิลาจาก ผศ.ดร.หฤทัย     อติชาตพงศ์ ประธานชมรมกีฬาอนุบาลกรุงเทพ เมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2546

 • ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   คะแนนรวมจากการแข่งขันกีฬาระดับอนุบาลใน

       งาน “วันแบรนด์นักประดิษฐ์และจิตรกรน้อย” ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม  2546

 ปีการศึกษา  2547      โรงเรียนได้รับผลการประเมินภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก      สำนักงานรับรองมาตรฐาน  และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  หรือ สมศ  เมื่อวันที่ 10-14  กุมภาพันธ์  2548      ในระดับคุณภาพ ดี ทุกมาตรฐาน


ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้รับ

-     ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   จากการแข่งขัน “เชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์” ในงานกีฬาอนุบาล                           ISLAND  SPORT  KID     ณ แฟชั่นไอส์แลนด์ฮอลล์  วันที่ 25- 27 พฤศจิกายน  2548

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 กองเชียร์  ลีดเดอร์และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ประเภทกีฬารวมของ  นายอนุสรณ์  ไชยเดชา  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ในงานกีฬาอนุบาลสัมพันธ์  ณ  โรงเรียนอุดมศึกษา เมื่อวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2549

 • โล่จากสภาวัฒนธรรมเขตวังทองหลาง  ร่วมกับ สำนักงานเขตวังทองหลางมอบให้แก่โรงเรียนอนุบาลบ้านครู   เนื่องในโอกาสที่สถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการทางวัฒนธรรมดีเด่นในปีพ.ศ. 2548  เมื่อวันที่ 16พฤศจิกายน 2548

ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้รับ

1.ถ้วยรางวัลจากการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ครั้งที่ 2  ณ โรงเรียนอุดมศึกษาเมื่อ

วันที่ 1ธันวาคม 2549   มีดังนี้

 • ถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภทกีฬารวมของ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร  ศรีสอ้าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 • ถ้วยรางวัลชนะเลิศกองเชียร์
 • ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศลีดเดอร์
 • ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศขบวนพาเหรด

2. ถ้วยรางวัลจากการแข่งขันฟุตบอลอนุบาลสัมพันธ์  ครั้งที่ 1  ณ โรงเรียนณัฏฐวุฒิวิทยา


ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้รับ
 • ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากนายประเสริฐ  ทองพุ่ม ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ  ในงานแข่งขันฟุตบอลอนุบาลสัมพันธ์  ครั้งที่  2 ณ โรงเรียนณัฏฐวุฒิวิทยาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2551
 • เกียรติบัตร จากสภาวัฒนธรรม เขตวังทองหลาง  จากการร่วมงานวันแม่แห่งชาติ

และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม  2550

 • นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 ได้รับรางวัล6เหรียญทอง  7 เหรียญเงินและ 7เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาอนุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1   ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2   เมื่อวันที่ 16 กันยายน  2550

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้รับ
 • ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  ของสำนักงานรับรองมาตรฐาน   และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่  2 – 4 ธันวาคม  2551   ในระดับคุณภาพ ดีมาก ทุกมาตรฐาน
 • ถ้วยรางวัลชนะเลิศกองเชียร์จากผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมศึกษา  ในการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ครั้งที่ 3ณ โรงเรียนอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 6  กุมภาพันธ์ 2552
 • ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก   ผู้อำนวยการโรงเรียนชินวร   ในการเแข่งขันกีฬาอนุบาลชินวรสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนชินวรเมื่อวันที่ 13  ธันวาคม  2551
 • ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   จากการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอนุบาลสัมพันธ์  ครั้งที่ 3     ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนณัฏฐวุฒิวิทยา  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2552
 • นักเรียนได้รับ 10 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาอนุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2  ณ  สนามกีฬาอินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก    เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม  2551

ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้รับ
 • ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 4จากอาจารย์ชฎิลรัตน์  อัศววิวัฒน์พงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนชินวร ในการแข่งขันกีฬาอนุบาลชินวรสัมพันธ์  ครั้งที่ 6   เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2552
 • นักเรียนได้รับ 2เหรียญทอง 1 เหรียญเงินและ 5  เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาอนุบาลชินวรสัมพันธ์ ครั้งที่ 6   ณ  สนามกีฬาโรงเรียนชินวรเมื่อ  วันที่ 19 ธันวาคม  2552
 • นักเรียนได้รับ 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน  และ 4 เหรียญทองแดง      จากการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ 

ครั้งที่ 4    ณ สนามกีฬาโรงเรียนอุดมศึกษา   เมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2552


ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได้รับ
 • ป้าย “โรงเรียนต้นแบบ การจัดการกล่องเครื่องดื่ม ภายในโรงเรียน  โครงการแยกกล่อง ลดขยะ”  ประจำปี 2553  จากชมรมผู้ผลิตกล่องเครื่องดื่มเมื่อ  วันที่ 17 สิงหาคม  2554
 • นักเรียนได้รับ10 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง จากการ แข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ครั้งที่ 5    ณ สนามโรงเรียนอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 13 มกราคม  2554
 • การตรวจประเมินมาตรฐานตามโครงการพัฒนามาตรฐาน การสุขาภิบาลอาหาร โรงอาหารในโรงเรียนจากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตวังทองหลาง  ประจำปี  2553

ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้รับ
 • โล่ขอขอบคุณโรงเรียนอนุบาลบ้านครูที่ให้การสนับสนุนการแสดง ในงาน “เมืองไทย 360องศา คุณภาพการท่องเที่ยวระดับสากล”  จาก นายสุพล  ศรีพันธุ์  อธิบดีกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2555
 • ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จากการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์  ระดับชั้น อนุบาล3  ในงานฉลองครบรอบ 10 ปี ( LBS 10th  Anniversary) โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว(LADPRAO BILINGUAL  SCHOOL) 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2555

 • การตรวจประเมินมาตรฐานตามโครงการพัฒนามาตรฐาน การสุขาภิบาลอาหาร  โรงอาหารในโรงเรียนจากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตวังทองหลาง  ประจำปี 2554

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้รับ

                                      

-     โล่ประกาศเกียรติคุณ  ในฐานะโรงเรียนส่งเสริมการอ่านในโครงการนิทานเพื่อนรัก จาก

      คุณหญิงกษมา  วรวรรณ  ณ  อยุธยา  ในวันพฤหัสบดีที่ 12  กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

-     ตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

 ประเทศไทย    เป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่      27 สิงหาคม  2555  ณ  ไบเทค  บางนา


ปีการศึกษา 2542 – 2553 บุคลากรของโรงเรียนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์  ชั้นที่ 4   ชื่อจตุตถดิเรกคุณาภรณ์  ได้แก่

       นางนันทา   ศันธนะ และ นางสาวจันทร  ศันธนะ

 • ผู้ที่ได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์   ชั้นที่ 5

       ชื่อเบญจมดิเรกคุณาภรณ์  ได้แก่ นางดวงพร  ปู่บุตรดี, นางชญาน์นันท์  จิตวิริยนนท์,

       นางสาววงเดือน   ดอนน้อยหน่า,  นางสาวสุวรรณี  ศรีทองอ่ำ, นางสาวพิมพกานต์  ด้วงอินทร์,  

       นายฐานิสร์  สิงหเสนี,  นางสาวจิดาภา   ด้วงอินทร์   และนางกัญญนันท์  ศรีภูธร